Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities   

1.1 Opdrachtnemer: Hondenoppas Doggielove

1.2 Opdrachtgever: eigenaar hond die de overeenkomst heeft getekend.   

1.3 Opdracht: het uitlaten, logeren of dagopvang van de hond(en) van opdrachtgever door opdrachtnemer.   

1.4 Overeenkomst: overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer de hond(en) van opdrachtgever op de afgesproken dag(en) en tijdstip(en) uitlaat, dagopvang of logeren tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.   

1.5 Hond: hond(en) van opdrachtgever die door opdrachtnemer worden uitgelaten, blijven logeren of dagopvang.   

Artikel 2 - Algemeen   

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.   

2.2 Op de overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.   

2.3 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enige vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.   

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.   

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van probleem gevend gedrag te weigeren.   

2.6 De hond dient sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.   

Artikel 3 - Gezondheid   

3.1 De hond dient bij inschrijving ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting. Elk jaar wordt dit gecontroleerd. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.   

3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.    

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever   

4.1 Opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.   

4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk wegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.   

4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij opdrachtgever.   

4.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Hondenoppas Doggielove toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. Indien voor deze toegang een sleutel nodig is dan wordt tussen opdrachtgever en opdrachtgever een sleutelcontract opgesteld.   

4.5 De hond moet opgenomen zijn in de W.A. verzekering van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk voor door de hond aangerichte schade.   

4.6 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door Hondenoppas Doggielove op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van Hondenoppas  Doggielove valt.   

4.7 Bij verhindering dient opdrachtgever daags om uiterlijk 20.00 uur af te melden. Afmeldingen na 20.00 uur en op de dag zelf worden volgens normaal tarief berekend.   

Artikel 5 - Rechten en plichten van Hondenoppas  Doggielove   

5.1 Hondenoppas Doggielove zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.   

5.2 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door Hondenoppas  Doggielove op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van Hondenoppas Doggielove valt.   

5.4 Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt toch iets met de hond gebeuren dan heeft Hondenoppas Doggielove, naar eigen inzicht, het recht de hond naar de dichtstbijzijnde  

dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.   

5.5 Hondenoppas Doggielove heeft te allen tijde het recht om diensten af te zeggen / diensten te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van ziekte en zeer slechte weersomstandigheden.   

5.6 Hondenoppas Doggielove heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.   

5.7 Hondenoppas Doggielove kan een aantal weken per jaar gesloten zijn vanwege eigen vakantie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.   

Artikel 6 - Aansprakelijkheidstelling   

6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade geleden door Hondenoppas Doggielove of derden, veroorzaakt door de hond van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald.  

6.2 Hondenoppas Doggielove is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij Hondenoppas Doggielove aanwezige sleutel welke door aantoonbare nalatigheid van Hondenoppas Doggielove in handen is gekomen van derden.   

6.3 Hondenoppas Doggielove is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en) en/of andere huisdieren.   

6.4 Hondenoppas  Doggielove is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel van opdrachtgever ten gevolge van een vieze of natte hond of ondeugdelijk gebruiksmateriaal welke direct zijn te gebruiken om de opdracht te vervullen.   

6.5 Indien aansprakelijkheid van Hondenoppas  Doggielove voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.   

6.6 Hondenoppas Doggielove is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Hondenoppas Doggielove aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.   

6.7 Hondenoppas  Doggielove kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond van opdrachtgever. Als dit toch gebeurt zal Hondenoppas Doggielove vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond terug te vinden.   

6.8 Hondenoppas  Doggielove kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke de hond tijdens een wandeling of logeren op zou kunnen lopen.   

Artikel 7 - Schade en verzekeringen   

7.1 Eigenaar van de hond is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar hond toebrengt aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.   

Artikel 8 - Betalingen   

8.1 Alle prijzen op de website van Hondenoppas Doggielove zijn inclusief 21% BTW.   

8.2 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Hondenoppas  Doggielove. 

8.3 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is Hondenoppas Doggielove gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.